Gebruiksvoorwaarden websites Medisch Contact

De websites van Medisch Contact (hierna ook aangeduid met “MC” of “wij”) worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.Alle rechten op de inhoud van de websites van MC berusten bij MC, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op en websites van MC.

MC behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de websites voor.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van MC en haar toeleveranciers op de inhoud van de websites van MC, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan MC c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van de websites van MC slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.
Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit en websites van MC op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

De verwerking van de gegevens op en websites van MC en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. MC noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op en websites van MC is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van MC c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de websites van MC aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. MC is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de websites van MC voor gebruiker.

 

Op elk gebruik van de websites van MC zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u:

  • in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
  • alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en
  • de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

 

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

  • gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze websites, of voor derden;
  • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het e-mailadres via en websites van MC heeft verkregen;
  • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de websites van MC;
  • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
  • het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en
  • het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Indien u materialen of bijdragen naar en websites van MC zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u ons het recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. Ons privacystatement vindt u in de disclaimer. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de websites van MC. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via redactie@medischcontact.nl.

 

 

Aanmelden vacature-alert covid-19

Vacature alerts

Meer vacatures in de zorg bekijken?

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vacature alerts